Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

Handelsnaam:                         De Wereld in een Doosje

Vestigingsadres:                     Septakkers 112 - 3920 Lommel

Telefoonnummer:                   0498/66.81.25

E-mailadres:                           info@dewereldineendoosje.be   

Ondernemingsnummer:          0643.633.404 

Door een van onze producten te bestellen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
Bij bestelling via afspraak dient de klant zelf de algemene voorwaarden door te nemen. Bij bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De Wereld in een Doosje heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen, behoudens de wettelijke beperkingen.

 

Artikel 2 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

Momenteel is De Wereld in een Doosje niet BTW-plichtig, zodat er geen BTW verschuldigd is, doch van zodra De Wereld in een Doosje wel BTW-plichtig zal worden, zullen de prijzen tevens inclusief BTW uitgedrukt worden.

Indien er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 - Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Wereld in een Doosje niet. De Wereld in een Doosje is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De Wereld in een Doosje is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt De Wereld in een Doosje de klant om vooraf contact op te nemen met De Wereld in een Doosje.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijd worden aangepast of ingetrokken door De Wereld in een Doosje.

De Wereld in een Doosje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 - Auteursrechten

De ontwerpen die getoond worden op www.dewereldineendoosje.be en gecreëerd worden door De Wereld in een Doosje, zijn eigendom van De Wereld in een Doosje. Ze mogen niet zonder toestemming worden aangepast, gedrukt of gereproduceerd. Bij overtreding zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 

Artikel 5 - Inhoud

De klant is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig nalezen en controleren op eventuele (spellings-) fouten in de digitale proeven.

De uiteindelijke geboortedatum, gewicht, lengte en eventuele andere gegevens worden door de klant gestuurd naar info@dewereldineendoosje.be of via sms naar 0494/79.73.10, zodat geen verwarring kan ontstaan.

De definitieve digitale proef wordt aan de klant bezorgd.

Na goedkeuring wordt deze naar de drukker gestuurd en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst- of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit en vrijwaart de klant De Wereld in een Doosje voor zover zij op welke manier dan ook zou worden aangesproken voor het gebruik van de tekst of het beeldmateriaal.

 

Artikel 6 - Juistheid kleuren

De Wereld in een Doosje vraagt de klant er rekening mee te houden dat de kleuren van de online proef op elk computerscherm anders zijn en kunnen verschillen van de uiteindelijke kleur op papier.

Dit kan liggen aan de instelling van het beeldscherm, de drukpers, de weersomstandigheden, papiersoort, … Hierdoor kan het ook zijn dat de kleuren van de kaartjes ten opzichte van bv. stickers, wikkels of canvas licht variëren.

Bekijk de digitale proefdruk zeker op een computerscherm en niet op een tablet of smartphone. Bij tablets en smartphones is de kleurweergave niet juist.

De Wereld in een Doosje is in ieder geval niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen.

 

Artikel 7 - Online aankopen

Bij het online aankopen heeft de klant de keuze tussen volgende betalingswijzen:

-  via creditcard

-  via bankkaart

- betaling bij afhaling

De Wereld in een Doosje is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van een klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 8 - Levering

Drukwerk of goederen kunnen - in overleg - afgehaald worden in Lommel. Het drukwerk kan eventueel ook afgehaald worden bij de drukkerij. Daarover communiceren de klant en De Wereld in een Doosje voorafgaand.

Online bestelde producten die op voorraad zijn, worden binnen de vijf werkdagen verstuurd met gerenommeerde bedrijven als DHL of Dpd. Goederen die niet op voorraad zijn, worden binnen de veertien werkdagen verzonden. Indien deze termijn niet gehaald kan worden door bv. vertraging bij de leverancier, dan wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

Voor de verzending/afhaling van de geboortekaartjes worden voor de geboorte afspraken gemaakt over de mogelijkheden.

De Wereld in een Doosje is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele vertragingen. Alle leveringstermijnen zijn indicatief.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan De Wereld in een Doosje.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Wereld in een Doosje was aangeboden.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Wereld in een Doosje.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Wereld in een Doosje te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 10 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online via www.dewereldineendoosje.be aankopen bij De Wereld in een Doosje.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag:

a)  in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: van de sluiting van de overeenkomst;

b)  voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

c)  voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerderen goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen:  waarop de klant of een door de klant aangewezen derden, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt;

e)  voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De Wereld in een Doosje via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen op www.dewereldineendoosje.be.

Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal De Wereld in een Doosje onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Wereld in een Doosje heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Wereld in een Doosje.

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Wereld in een Doosje zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en/of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment  reeds geleverd is of het moment dat de klant De Wereld in een Doosje ervan in kennis heeft gesteld dat hij/zij de overeenkomst herroept, en dit in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Wereld in een Doosje alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximum veertien kalenderdagen nadat De Wereld in een Doosje op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan De Wereld in een Doosje wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip het eerst valt.

De Wereld in een Doosje betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

°   dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

°   de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Wereld in een Doosje geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

°   de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

°   de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

°   de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

°   de levering van de goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

°   de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de schommelingen van de markt waarop de Wereld in een Doosje geen invloed heeft;

°   overeenkomsten waarbij de klant de Wereld in een Doosje specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

°   de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

°   de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

°   overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

°   de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

°   de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsplicht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

°   de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Indien, ondanks het feit dat de herroeping conform het bovenstaande niet mogelijk is, de klant alsnog wenst te annuleren (dit geldt enkel voor de opmaak van drukwerk), gelden de volgende voorwaarden:

°   drukwerk uit de collectie:

     Vanaf het moment dat de klant een digitale/online proef van een gepersonaliseerd ontwerp  heeft ontvangen en beslist om de bestelling te annuleren, zal er € 30,00 aangerekend worden.

°   drukwerk op maat:

     Vanaf het moment dat de klant een digitale/online proef van het gepersonaliseerde ontwerp  heeft ontvangen en beslist om de bestelling te annuleren, zal er € 150,00 aangerekend worden.

 

Als het ontwerp naar de drukker gestuurd is, kan de bestelling niet geannuleerd worden, geen terugbetaling meer worden gevraagd en dient het volledig factuurbedrag te worden voldaan.

 

Artikel 11 - Bijdrukken van kaartjes

Het bijdrukken van kaartjes kan vanaf 25 stuks. (Enkel digitale druk). De kosten hiervoor worden op voorhand gecommuniceerd aan de klant.

 

Artikel 12 - Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan De Wereld in een Doosje of per e-mail aan info@dewereldineendoosje.be. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

Indien de levering moet teruggezonden worden naar De Wereld in een Doosje, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 10.

De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van De Wereld in een Doosje, doch enkel indien het gebrek wordt aanvaard.

Voor verzending vanuit andere landen staat de klant zelf in voor de kosten.

De Wereld in een Doosje biedt de in de wet voorziene garanties.

De Wereld in een Doosje is niet aansprakelijk voor overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt De Wereld in een Doosje zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant heeft betaald voor het schadegeval.

De Wereld in een Doosje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf, drukker).

De Wereld in een Doosje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door De Wereld in een Doosje verzonden producten.

De Wereld in een Doosje sluit de aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van drukwerk gecreëerd door De Wereld in een Doosje.

 

Artikel 13 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Wereld in een Doosje beschikt, is de klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Wereld in een Doosje zich het recht voor de niet volledig betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 14 - Privacy

De Wereld in een Doosje respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker eventueel met zijn bezoek aan de website verschaft, vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens worden niet gecommuniceerd aan derde bedrijven voor commerciële doeleinden (wel aan transportbedrijven voor het transport van het te leveren materiaal).

 

Artikel 15 - Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer U een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat U een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd worden of dat de cookie nadien van uw harde schijf wordt verwijderd. Dit kan u doen via de instelling van uw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat U bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 16 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Wereld in een Doosje om een van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 17 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen.

De rechtbanken van de vestigingsplaats van De Wereld in een Doosje zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

© 2017 - 2019 De Wereld in een Doosje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.